เดือนมกราคม - มีนาคม 2554

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 กพก.สสข.3 ระยอง จัดสัมมนา "การเพิ่มทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ภาคตะวันออก
" โดยนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ
ณ โรงแรมระยองซิตี้ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 30 มี.ค.54

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 สสข.3 ระยอง จัดอบรม หลักสูตร "การสร้างวิทยากรด้านการจัดทำแผนพัฒนา
การเกษตรระดับตำบล" ณ ชมวนา รีสอร์ท ฮอร์สคลับ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการอบรม   28 มี.ค.54
 

การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3
ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
โดยนายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน และนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผอ.สสข.3 ระยอง ให้การต้อนรับ 25 มี.ค.54

การประชุมสัมมนาเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประยุกต์ใช้งานบัตรประจำตัวประชาชน
แบบเอนกประสงค์ในการให้บริการประชาชน ด้านพาณิชย์และการเกษตร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554
นายสราวุฒิ พูลศรี นวส.ปฏิบัติการ สสข.3 ระยอง เข้าร่วม การประชุมสัมมนาฯ ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัดนนทบุรี   25 มี.ค.54 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สขข.3 ระยอง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
การจัดเตรียมสถานที่จัดงาน"มหกรรมสินค้า 109 วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก"
กำหนดจัดงานวันที่ 9-17 เม.ย.54 ณ ศูนย์แสดงสินค้ามา'ยอง OTOP อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  21 มี.ค.54

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง   17 มี.ค.54

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน เกษตรกร ปีงบประมาณ 2553/2554
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สขข.3 ระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาฯ   17 มี.ค.54

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม สสข.3 ระยอง
โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง และข้าราชการสสข.3 ระยอง ให้การต้อนรับ
  17 มี.ค.54 

การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1/2554
ในวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2554 และ วันที่ 1-5 มีนาคม 2554 ของทีมติดตามงานสสข.3 ระยอง
และทีมจากส่วนกลาง ในพื้นที่ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก   15 มี.ค.54
 

เมื่อวันที่ 1-4 มีนาคม 2554 สสข.3 ระยอง ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบ
ปรับปรุง การจัดการฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) จัดโดยศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
  8 มี.ค.54 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 สสข.3 ระยอง จัดประชุม"คณะทำงานย่อยสำรวจข้อมูลไม้ผล
เศรษฐกิจ ภาคตะวันออก" โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สขข.3 ระยอง
เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง   7 มี.ค.54

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 สสข.3 ระยอง จัดอบรม หลักสูตร "การเตรียมการเพื่อป้องกันมังคุดเนื้อแก้วยางไหล"
โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง
  7 มี.ค.54 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมประชุมระดมแนวคิด
เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร" ภายใต้แผน พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขต3,9 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   4 มี.ค.54

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา
" โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน "ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องสินสมุทร 3
โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   22 ก.พ.54

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สขข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลด ความเสี่ยงให้กับเกษตรกร ปี 2554
หลักสูตร "การจัดการศัตรูพืช" กำหนดจัดฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี   22 ก.พ.54

นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตาม
การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  16 ก.พ.54

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สขข.3 ระยอง เป็นประธานการประชุม
"คณะทำงานย่อยสำรวจข้อมูลผลไม้เศรษฐกิจ ภาคตะวันออก" ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
เพื่อกำหนดแผนการสำรวจข้อมูลการผลิตและ การประมาณผลผลิตผลไม้ปี 2554
  9 ก.พ.54

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง ประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำผลงาน
เพื่อเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้นให้ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลี่อนตำแหน่ง
โดยนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สขข.3 ระยอง
  9 ก.พ.54

นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธาน การประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง   9 ก.พ.54

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
นำคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก ทัศนศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง   2 ก.พ.54

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2554 โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง   1 ก.พ.54

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา นายมนตรี กล้าขาย ผอ.กวฝ.ทำหน้าที่ในตำแหน่ง
ผอ.กสพ. เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการผลิตการตลาด และลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออก
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรองผู้ว่าฯ จ.ฉะเชิงเทรา
เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา ฯ จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   1 ก.พ.54

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดระยอง จัดการประชุมการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ เขต 9 เป็นประธาน
การประชุม นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง

  1 ก.พ.54

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมพิธีเปิด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับระดับประเทศ "พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 5" ตอนเที่ยวชมสวน ชวนกินดอกไม้
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี   26 ม.ค.53

เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก
ครั้งที่ 1/2554 ณ โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท คลับ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยนายอนันต์ ลิลา รองอธิบดกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผอ.สสข.3 ระยอง
กล่าวรายงาน   18 ม.ค.54

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2554 ณ โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท คลับ ต.นาจอมเทียน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยนายอนันต์ ลิลา รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม
และนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง ให้การต้อนรับ 17 ม.ค.54

เดือนมกราคม - มีนาคม 2554
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง กำหนดจัดงาน "มหกรรมสินค้า 109
วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก"
ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า มา'ยอง OTOP อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 14 มี.ค.54
โรงเรียนพระดาบสเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับเป็นศิษย์พระดาบส กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 15 มีนาคม 2554     9 ก.พ.54
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับระดับประเทศ "พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 5" ตอน เที่ยวชมสวน ชวนกินดอกไม้ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี วันที่ 23-30 มกราคม 2554   26 ม.ค.54
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เปิดรับ สมัครเกษตรกร และผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "เทคนิคการปลูกมะนาว และการทำมะนาวนอกฤดู" กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 มิถุนายน 2554  
 26 ม.ค.54
กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก ครั้งที่1 /2554 วันที่ 12-14 มกราคม 2554 ณ โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท คลับ ตำบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  6 ม.ค.54
กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 12 มกราคม 2554
ณ โรงแรมซิกม่า รีสอร์ท คลับ ตำบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ระยอง    6 ม.ค.54