เดือนมกราคม - มีนาคม 2553

ผลการดำเนินงาน KM ปี 2553 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 52 - มีนาคม 53)
ของ สสข.3 ระยอง  ประมวลภาพ  30 มี.ค.53

การประชุมคณะกรรมการประสานงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553
ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง   ประมวลภาพ  22 มี.ค.53
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่ง
ผลิตพืชฯ (MOU) คณะที่ 3 ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553  ประมวลภาพ 16 มี.ค.53
 
การอบรมเพื่อเสริมสร้างผู้นำกลุ่มแม่บ้านภาคตะวันออก ปี 2553   เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง   ประมวลภาพ  16 มี.ค.53 
สสข.3 ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการ   "นวัตกรรมการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าผลไม้" ในงานการเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจผลไม้ภาคสหกรณ์ไทย พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร 76 จังหวัด ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมือง   จังหวัดจันทบุรี ประมวลภาพ 4 มี.ค.53
 

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง  "การพัฒนาสับปะรดภาคตะวันออก"  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ
และนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดี  กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง    ประมวลภาพ 26 ก.พ.53
  

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านบึงตะเข้  อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่
ให้สมาชิกนำไปปฏิบัติและพัฒนา  ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องได้รับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2552    ประมวลภาพ   25 ก.พ.53  
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับเขต (RW)
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
ประมวลภาพ  16 ก.พ.53 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บรรยายหัวข้อ ทะเบียนเกษตรและโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการติดตามภารกิจตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2553 เขตที่ 3 และเขตที่ 9 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี   ประมวลภาพ  10 ก.พ.53   

การอบรม "เรื่องการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภาคตะวันออก"
ในการอบรมและดูงานเกษตรกรดีที่เหมาะสมกับการปลูกสับปะรด รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2553  ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง  ประมวลภาพ   25 ม.ค.53  

สรุปผลการจัดงาน 4 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ของ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 8-13 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี   ประมวลภาพ  19 ม.ค.53

การประชุมการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการและการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2553 
เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2553ณ สสข.3 ระยอง ประมวลภาพ   19 ม.ค.53
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น  ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมการเกษตร
นำโดยนายวีระศักดิ์ อรรถไพศาล มาคัดเลือก  และตรวจสอบผลงาน  ข้าราชการซึ่งผ่าน
การคัดเลือกระดับเขต  ของเขต 3 ระยอง  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553  ประมวลภาพ  19 ม.ค.53 

เดือนมกราคม - มีนาคม 2553
กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 10 มีนาคม 2553
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   ระเบียบวาระการประชุม  26 ม.ค.53 

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป