เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2552
การประชุมสรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2552
เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2552   ณ  โรงแรมพีเอ็มวาย บีชรีสอร์ท   อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง 
ประมวลภาพ
  29 ก.ย.52
การสอบสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ
(นสอ.) ปี 2552
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552   ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง  จ.ระยอง 
ประมวลภาพ
  21 ก.ย.52

การประชุมพัฒนาเครือข่ายสับปะรด ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552
ณ สสข.3 ระยอง  
ประมวลภาพ 26 ส.ค.52

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏบัติงานร่วมมือระหว่างวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่ง
ผลิตพืช  ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552ณ สสข.3 ระยอง   ประมวลภาพ 14 ส.ค.52
ร่วมติดตามนิเทศงานการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ต้นกล้าอาชีพและทีมเจ้าหน้าที่ (พี่เลี้ยง)
ในพื้นที่จังหวัดตราด, จันทบุรี, ระยอง  เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2552  ประมวลภาพ 28 ก.ค.52

ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใน 9 จังหวัด ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 22-26 มิถุนายน 2552    ประมวลภาพ 28 ก.ค.52 

ยุวเกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชัน ชุมนุมยุวเกษตรกร  ระดับประเทศ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2552  ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จ.นครนายก ประมวลภาพ  22 ก.ค.52 
การฝึกอบรม "การแปรรูปมังคุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน"
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดชุมพร  ประมวลภาพ 22 ก.ค.52 
"อบรมการใช้โปรแกรมภาวะการผลิตพืช"  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรม
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552  ณ สสข.3 ระยอง  ประมวลภาพ 1 ก.ค.52

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2552
ขอเลื่อน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 3 เป็นวันที่ 24-25 กันยายน 2552   ตามเวลาและสถานที่เดิม  2 ก.ย.52  
ผลการประกวดคัดเลือกบุคคล และองค์กร หรือสถาบันดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2552 รายละเอียด  สำเนาประกาศรายชื่อฯ   1 ก.ย.52 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 3 วันที่ 10-11 กันยายน 2552 ณ โรงเรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง
รายละเอียด 26 ก.ย.52
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)
  รายละเอียด  4 ส.ค.52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2552  รายละเอียด  31 ก.ค.52
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2552   รายละเอียด  27 ก.ค.52
รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลเอกภาพส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง   หนังสือส่งจังหวัด ,  รายละเอียด  16 ก.ค.52
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อปัจจัยการผลิตของเกษตรกร สำเนาประกาศ,  รายละเอียด  13 ก.ค.52

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป