เดือนเมษายน - มิถุนายน 2552
โครงการสัมมนา "สินค้าเกษตรคุณภาพเจาะตลาดห้างได้อย่างไร" วันที่ 18-20 มิ.ย. 52
ณ โรงแรมเดอะปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง
ประมวลภาพ 22 มิ.ย.52
การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ผ่านระบบ Vdo Conference
โดยมีเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออกเข้าร่วม  ณ สสข.3 ระยอง
ประมวลภาพ
18 มิ.ย.52
การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเอกภาพในภูมิภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ประมวลภาพ 18 มิ.ย.52
สสข.3 ระยอง ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จัดอบรม "การแปรรูปมังคุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน" เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2552
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี   ประมวลภาพ 18 มิ.ย.52
การคัดเลือกแม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร ประจำปี 2552 ในภาคตะวันออก   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552
ณ สสข.3 ระยอง   ประมวลภาพ 10 มิ.ย.52
การร่วมชมการถ่ายทอดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เกษตรกร 
ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางระบบ Vdo Conference
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552  ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง   ประมวลภาพ 10 มิ.ย.52
การประชุมบุคลากร สสข.3 ระยอง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึาษาดูงานสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2552   ประมวลภาพ 29 พ.ค. 52

การประชุมความร่วมมือภาครัฐและเอกชน "การพัฒนาเครือข่ายสับปะรด ภาคตะวันออก"
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552  ณ สสข.3 ระยอง  ประมวลภาพ  29 พ.ค.52

การอบรมเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปมังคุด หลักสูตร "ผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุด เพื่อนำไปใช้
เป็นวัตถุดิบเริ่มต้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่แข็งจากมังคุด"
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552
ณ ห้อง 315 คณะอุตสาหกรรมเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ   ประมวลภาพ  28 พ.ค.52
พิธีเปิดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราดปี 52"   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด   ประมวลภาพ 20 พ.ค.52
การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
และการมอบเงินรางวัลการประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2551  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ประมวลภาพ  20 พ.ค.52  

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง 
ประมวลภาพ 19 พ.ค.52 

งานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่
มันสำปะหลังปี 2551-2553 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552  ณ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 2 อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  
ประมวลภาพ 19 พ.ค.52

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "มิติใหม่ของการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไทย" 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552  ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประมวลภาพ  18 พ.ค.52 

การตรวจราชการของ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชาติชาย พุคยาภรณ์) 
เรื่อง "การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลไม้ ภาคตะวันออก" วันที่ 7 พฤษภาคม 2552
ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี  
ประมวลภาพ 15 พ.ค.52 
การประชุมคณะอนุกรรมการ การปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองการผลิตพืช  ครังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2552
ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี  ประมวลภาพ  15 พ.ค.52 
คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าฑีปังกรรัศมีโชติ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร  ประมวลภาพ 6 พ.ค.52
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ระดับเขต ปี 2552"
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552  ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง   ประมวลภาพ 6 พ.ค.52 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"เจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนคัดเลือกและกำหนดกลุ่มต้นแบบสบู่ดำ"
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง   ประมวลภาพ 6 พ.ค.52 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกปี 2552"   เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง
   ประมวลภาพ  4 พ.ค.52 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สสข.3 ระยอง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินงาน "ประเพณีวันสับปะรดหวาน อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง ประจำปี 2552"
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552  ประมวลภาพ 4 พ.ค.52 
การฝึกอบรมความรู้ด้านเคหกิจเกษตร  เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2552
ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง   ประมวลภาพ 4 พ.ค.52
พิธีลงนามสัญญารับซื้อมังคุด เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติผลไม้ ปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552  ณ ศาลาจังหวัดตราด
ประมวลภาพ
22 เม.ย.52
การฝึกอบรมการจัดทำแผนการผลิตและแผนการประกอบอาหารกลางวัน "โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 52"
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552ณ
พี เอ็ม วาย บีชรีสอร์ท จังหวัดระยอง  ประมวลภาพ  20 เม.ย.52

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2552
ข่าวพยากรณ์และเตือนภัยระบาดศัตรูพืช  ด้วงแรดมะพร้าวและด้วงงวงมะพร้าว  รายละเอียด  11 มิ.ย.52
การประกวดคัดเลือกบุคคล และองค์กร หรือสถาบันดีเด่น ประจำปี 2552  รายละเอียด 29 พ.ค. 52
การประกวดคัดเลือกศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น ประจำปี 2552  รายละเอียด 29 พ.ค. 52
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด  อำเภอเมือง จังหวัดตราด
  รายละเอียด  25 พ.ค.52
การติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2552  ,  โครงการส่งเสริมการเกษตรปี52 ,แผนการติดตามนิเทศงานเป็นทีม 19 พ.ค.52 
ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขต 3 ภาคตะวันออก วันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด  อำเภอเมือง จังหวัดตราด
  12 พ.ค.52
การตรวจราชการของ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชาติชาย พุคยาภรณ์)  เรื่อง "การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ผลไม้ภาคตะวันออก วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืชฯ (GAP) ภาคตะวันออก
(คณะที่3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 น. ขอเปลี่ยน สถานที่ประชุมสัมมนาฯ จากห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็น ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี    1 พ.ค.52

รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 12 มีนาคม 2552 
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด 30 เม.ย.52
เศรษฐกิจพอเพียง" แก่เกษตรกรและผู้ประสบปัญหาการเลิกจ้างงาน ปี 2552 และ 2553  โครงการรายละเอียด 20 เม.ย.52

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป