เดือนมกราคม - มีนาคม 2552
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์นักข่าวญี่ปุ่น
เรื่อง "การแปรรูปผลไม้ไทย (มังคุด)" ณ โรงแรมดุสิต รีสอร์ท อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ประมวลภาพ  31 มี.ค.52
นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ปี 2552
ณ พี เอ็ม วาย บีชรีสอร์ท จังหวัดระยอง  ประมวลภาพ  30 มี.ค.52
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2552" 
โดยมี นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ณ พี เอ็ม วาย บีชรีสอร์ท จังหวัดระยอง
ประมวลภาพ  26 มี.ค.52
การประชุมเชิงปฏิบัติ "การจัดทำข้อมูลและประมาณการผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกปี 2552" (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)
(ข้อมูลเอกภาพ)  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552ณ สสข.3 ระยอง จังหวัดระยอง  ประมวลภาพ   24 มี.ค.52
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง  เป็นประธาน การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2552 และมอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ งานประกวดสถาบันเกษตรกรเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  ประมวลภาพ 23 มี.ค.52
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ (เป็นการส่วนพระองค์)
ณ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 โดยมีนายอรรถ  อินทรลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
และนางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์  ผอ.สสข.3 ระยอง  พร้อมข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ ประมวลภาพ 13 มีนาคม 52
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์  ผอ.สสข.3 ระยอง  เป็นประธาน "โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร ระหว่างประเทศปี 2552" (โครงการระยะสั้น)
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ณ สสข.3 ระยอง  ประมวลภาพ  9 มีนาคม 52
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการคณะกรรมการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขตครั้งที่1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
ประมวลภาพ   2 มี.ค.52
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2552
ณ ห้องประชุมสสข.3 จ.ระยอง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ประมวลภาพ 27 ก.พ.52
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมเปิดงาน"มะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก ปี 52"
ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ณ บริเวณสนามข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ประมวลภาพ 25 ก.พ.52
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานติดตามสถานการณ์ผลไม้ปี 2552
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552ประมวลภาพ 17 ก.พ.52
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็น ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลการประมาณการ
และการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ประมวลภาพ 6 ก.พ.52

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ต.ไทรเดียว อ.คลองหาด และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.ศาลาลำดวน
อ. เมือง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 โดยมีนายอรรถ อินทรลักษณ์ อธส.กรมส่งเสริมการเกษตรและนางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานต่างๆ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ
ประมวลภาพ 20 ม.ค.52

เดือนมกราคม - มีนาคม 2552
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลประมาณการผลผลิตและการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง)
ครั้งที่ 3/2552  รายละเอียด 17 ก.พ.52
การปรับเปลี่ยนที่อยู่บนเว็ปไซด์ของสสข.3 ระยอง จากเดิม http://edoae.doae.go.th เปลี่ยนเป็น http://www.edoae.doae.go.th   " 29 ม.ค.52"   
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 16 มกราคม 2552
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด 26 ม.ค.52  
สำเนาประกาศสสข.3 ระยอง เรื่องผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2551  รายละเอียด 26 ม.ค.52  
 

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป