เดือนกรกฎาคม 2551

นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551  ณ โรงแรมพีเอ็มวาย บีชรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง
 

ประมวลภาพ
27 ก.ย.51

นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิดสัมมนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรของภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2551 
ณ โรงแรมพีเอ็มวาย บีชรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง  ประมวลภาพ   27 ก.ย.51
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยองเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร
ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายนพดล พลเสน  เป็นประธานที่ประชุมผู้แทนภาครัฐ
ภาคเอกชน จากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง และในจังหวัดจันทบุรีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผลไม้ 
เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2551 ณ ศาลากลางหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี  ประมวลภาพ   26 ก.ย. 51

การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 5/2551 ได้รับเกียรติจาก
ท่านรองอธส.นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวนโยบายชี้แจงแนวทาง
การดำเนินงานโครงการสำคัญๆ ประจำปีงบประมาณ 2552  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
  ประมวลภาพ 
27 ส.ค.51

นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์  ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรม
ทางการผลิตเพื่อการแปรรูปมังคุดที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณภาพได้มาตรฐาน จากมังคุดอินทรีย์ใน
การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ด้านเกษตรอินทรีย์ ปี 2551 ณ สวนเกษตรกร คุณโอฬาร วัฒนวินิน
อ.เขาสมิงจ.ตราด (บริษัทเอแอนด์พี ออร์ชาด) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ประมวลภาพ 22 ส.ค.51
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์  ผอ.สสข.3 ระยอง พร้อมคณะทำงาน เกษตรจังหวัด ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
ภายใต้เขตรับผิดชอบร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (นสอ.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551
ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ประมวลภาพ 21 ส.ค.51
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง เข้าร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร เสด็จการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว"
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2551 ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ประมวลภาพ
21 ส.ค.51
นายมนตรี กล้าขาย  ผอ.กลุ่มวิชาการและฝึกอบรมเข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  "ใต้ร่มพระบารมี 29 ปี เขาหินซ้อน"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ประมวลภาพ 20 ส.ค.51

นายมนตรี กล้าขาย  ผอ.กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม ได้รับมอบหมายจากผอ.สสข.3 ระยอง รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทำนามูลนิธิชัยพัฒนา โครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่าตามพระราชดำริ
ณ รร.นายร้อยจปร. จ.นครนายก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551ประมวลภาพ 20 ส.ค.51

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นตัวแทนรับเสด็จ ศาสตรจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฬ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่โครงการทับทิมสยาม 05 อำเภอคลองหา จังหวัดสระแก้ว เมื่อที่ 31 กรกฎาคม 2551 ประมวลภาพ 6 ส.ค.51

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง ให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
ให้ข้าราชการสสข.3 ระยอง โดยให้มีการอบรมความรู้การทำสบู่จากเปลือกมังคุด ซึ่งมีคุณปิยะพร วรรณไชย นวส.6ว
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ประมวลภาพ 12 ก.ค.51

การจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต ภาคตะวันออก ปี2551
ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรืออ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายสันต์ศักดิ์ (จรูญ) งามพิเชษฐ์  ที่ปรึกษารมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลการประกวดแข่งขันพูดในที่ชุมชน
ตอบปัญหาด้านเกษตรและความรู้ทั่วไปและนิทรรศการกับยุวเกษตรกร ประมวลภาพ 3 ก.ค.51

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด
อ.เขาสมิง จ.ตราด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โครงการพระราชดำริ)เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2551 ประมวลภาพ 2 ก.ค.51

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมและ
ติดตามการดำเนินงาน"โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ณ ตำบลหนองตะพานอ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ประมวลภาพ 

เดือนกรกฎาคม 2551
ปฎิทินการปฎิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ 2552 ของสสข.3 ระยอง
รายละเอียด1
 , รายละเอียด2    16 ต.ค.51
ข้อมูลเผยแพร่ผลิตภัณฑ์มังคุดประเทศญี่ปุ่น  รายละเอียด    3 ก.ค.51 
การชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตร ระดับเขต ปี2551   ของสสข.3 ระยอง รายละเอียด 16 พ.ค.51 

แจ้งกำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3
ครั้งที่ 2/2551ในวันที่ 21 มีนาคม 2551 ณ สนง.เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด 12 มี.ค.51

 

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป