เดือนมกราคม 2551

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร
เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว   ณ   บ้านบางหอม
หมู่ 10 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

ประมวลภาพ
  10 มี.ค.2551 

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง "ปาล์มน้ำมันพืชทองเพื่อความมั่งคั่งของชาว ภาคตะวันออก"
เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ประมวลภาพ  20 ก.พ .2551 

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มศักยภาพนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2551 ณ โรงแรมระยองออคิด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประมวลภาพ
29 ม.ค.2551 

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2551 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551  ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประมวลภาพ  22 ม.ค.2551 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
เป็นประธาน เปิดประชุมเชิงวิชาการคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง
ประมวลภาพ 18 ม.ค.2551 
นายองอาจ  เพียรธรรม  ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มอบนโยบายและแนวทาง
ในการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร ปี 2550 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551
ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สสข.3 ระยอง ประมวลภาพ 18 ม.ค.2551

เดือนมกราคม 2551
การประชุมคระกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มีนาคม 2551
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
รายละเอียด  12 มี.ค.51 

ขอเลื่อนการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3
ครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 12 มีนาคม 2551 ณ สนง.เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น ขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไป
ไม่มีกำหนดการ และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 7 มี.ค.51

ข่าวสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เรื่องรับสมัครโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตรมะละกอ...ปลูกอย่างไรให้รวย...เงินล้าน)
ภาค 2
รายละเอียด  20 ก.พ.51 
ขอเชิญร่วมงาน "พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 2" ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2551
รายละเอียด 
20 ก.พ.51 
ข่าวสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)
เรื่องรับสมัครโครงการฝึกอาชีพการเกษตรปี 51
รายละเอียด  9 ม.ค.51 
 

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป