ยุทธศาสตร์
        ของดีเมืองในภาคตะวันออก
           - ด้านพืชเศรษฐกิจ
           - ผลิตภัณฑ์แปรรูป
           - OTOP
           - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
        สถิติข้อมูลการเกษตร
        โครงการที่สำคัญ
           - คาราวานแก้จน
           - วิสาหกิจชุมชน
           - หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
           - อาหารปลอดภัย
           - โครงการพระราชดำริ
           - ศูนย์บริการและถ่ายทอด
   เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

เดือนตุลาคม 2549
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอ (เกษตรตำบล) ดีเด่น ระดับ
ประเทศ ประจำปี 2549
12 ต.ค.49 ประมวลภาพ
ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดจันทบุรี 10 ต.ค.49 ประมวลภาพ
การทอดกฐินสามัคคีของกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ทั่วประเทศ ณ วัดมงคลสามัคคีธรรม บ้านนาแสง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองคาย ประมวลภาพ 6 ต.ค.49
ประมวลภาพ
ประชุมแนวทางในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและควบคุมศัตรูผักและผลไม้ เพื่อการส่งออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี 4 ต.ค.49 ประมวลภาพ
เดือนพฤศจิกายน 2549
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
และผู้บริหารเขต 3 พร้อมด้วยนางเริงจิตร พรหมสถิต เกษตรจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
เข้าร่วมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการหน่วยงานและบุคลากรขององค์กร ณ บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) ต.ทุ่งศุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ประมวลภาพ  17 พ.ย.49
ประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2549 ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา   จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
  17 พ.ย. 49
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2550 ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
รายละเอียดปฏิทิน  และ คำอธิบาย 13 พ.ย.49
นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานในการทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2549 โดยมี นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมในการทอดกฐิน ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
7 พ.ย. 49  ประมวลภาพ
ประชุมผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการ เขตที่ 3  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 พ.ย. 49
ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3  วัที่ 8 พฤศจิกายน 2549  ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  7 พ.ย. 49
เดือนธันวาคม 2549

ประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2549 ภาคตะวันออก  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่
15 พฤศจิกายน 2549
  17 พ.ย. 49

ประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2549 ภาคตะวันออก   จังหวัดชลบุรี ในวันที่
16 พฤศจิกายน 2549  17 พ.ย. 49
ประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2549 ภาคตะวันออก   จังหวัดระยอง  ในวันที่
17 พฤศจิกายน 2549
  17 พ.ย. 49
 

กลับหน้าหลัก  หน้าถัดไป