ยุทธศาสตร์
        ของดีเมืองในภาคตะวันออก
           - ด้านพืชเศรษฐกิจ
           - ผลิตภัณฑ์แปรรูป
           - OTOP
           - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
        สถิติข้อมูลการเกษตร
        โครงการที่สำคัญ
           - คาราวานแก้จน
           - วิสาหกิจชุมชน
           - หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
           - อาหารปลอดภัย
           - โครงการพระราชดำริ
           - ศูนย์บริการและถ่ายทอด
   เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนกันยายน 2550
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำข้อมูลและการประมาณการ
ผลผลิตไม้ผลปี 2551(ทุเรียน เงาะ มังคุด) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุม
สสข.3ระยอง
ประมวลภาพ  14 ธ.ค..2550  
การประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและไ้ด้มาตรฐาน ปี 2551
RW ครั้งที่ 1/2551 ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมสสข.3ระยอง โดยมีผอ.สสข.3 ระยอง (นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์)
เป็นประธานในพิธีเปิด
ประมวลภาพ 
6 ธ.ค..2550  
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุมสสข.3ระยอง โดยมีผอ.สสข.3 ระยอง
(นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์)
เป็นประธานในพิธีเปิด ประมวลภาพ  6 ธ.ค..2550  
กิจกรรมการทำความสะอาด บริเวณอาคารสนง.เฉลิมพระเกียรติิเนื่ีองในวโรกาส
พระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ประมวลภาพ  4 ธ.ค..2550  
งานทอดกฐินกลุ่มแม่้บ้านเกษตรกรระดับเขต ณ วัดโคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว เมื่อวัี่นที่ 3-4 พฤศจิกายน 2550 โดยมี ผอ.สสข.3 ระยอง
(นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์)
ร่วมเป็นเกียรติ ประมวลภาพ  16 พ.ย.2550  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการ
ประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทยประโยชน์แท้แก่มหาชนและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ 
ธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทย นิทรรศการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาเกาะทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
| เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ในการนี้นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อธส. และนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยองเกษตรจังหวัด
และคณะข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ  
ประมวลภาพ 
1 พ.ย.2550  

นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร ตรวจเยี่ยมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมี นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผอ.เขต 3 และคณะข้าราชการให้การต้อนรับในการนี้ท่านอธิบดีได้ให้
นโยบาย ประมวลภาพ 
1 พ.ย.2550  
นายอรรถ  อินทลักษณ์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเำกษตร ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิิดการประชุม สัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก วันที่ 30 กันยายน 2550 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยนางปาริชาติ  ศรีิวิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและัพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง   เป็นผู้กล่าวรายงาน ประมวลภาพ  3 ต.ค.2550
 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง   ให้การต้อนรับคณะทำงานการเกษตร อาหาร และสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กัยยายน 2550 ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง พร้อมกล่าว
รายงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลไม้เศรษฐกิจการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลไม้ภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะ ประมวลภาพ  25 ก.ย.2550
 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองเป็นประธานพิธีเปิิดงานสัมมนา้เพื่อเพิ่มศักยภาพและจัดการเชื่อมโยง
การผลิตการตลาดผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ วันที่ 18 กันยายน 2550
ณ โรงแรมอรัญเบอร์เมท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประมวลภาพ  19 ก.ย.2550
 
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองเป็นประธานพิธีเปิิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัิติการ'การแปรรูปมังคุดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับวิสาหกิจชุมชน' ภาคตะวันออก  วันที่ 11-12 กันยายน2550
ณ โรงแรมนิว แทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประมวลภาพ  14 ก.ย.2550
 
นางเริงจิตร  พรหมสถิต   เกษตรจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัิติการ"การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวัินออก"  ระหว่างวันที่ 3-5
กันยายน 2550 ณ โรงแรมพี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
จัดโดย สสข.3 ระยอง
  ประมวลภาพ  6 ก.ย.2550
 

เดือนกันยายน 2550
สสข.3 ระยอง ขอแจ้งเลื่อน กำหนดการประกวดสนง.กษจ.ดีเ่ด่นระดับเขต ประจำปี 2550 ภาคตะวันออก ใน จังหวัดฉช.,รย.,จบ.,ตร.และชบ.ไปในกลางเดือน
มกราคม.2551 ด้วยสนง.คณะกรรมการเลือกตั้งขอความร่วมมือกระทรวงฯ กรมฯ หน่วยงานต่างๆให้เลื่อนการจัดอบรม/ ประชุม/ สัมมนา และการจัดงานต่างๆ ในช่วงที่มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกไปหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง/ กลุ่มกวฝ.
12 ธ.ค.50 
ข่าวสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) เรื่องรับสมัครโครงการฝึกอาชีพการเกษตรปี 51 รายละเอียด  12 ธ.ค.50 
ประกาศสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) รายละเอียด 26 พ.ย.50
ผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2550 รายละเอียด  6 พ.ย.50 
การประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2550 ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 7-21 ธันวาคม 2550 รายละเอียด   19 ต.ค.50 
แจ้งกำหนดการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกและระเบียบวาระ
การประชุมฯ
ในวันที่ 30 กันยายน 2550 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รายละเอียด   20 ก.ย.50 
แจ้งกำหนดการคัิดเลือกเกษตรกรและสถานบันเกษตรกรดีเด่น ระัดับเขต ประจำปี 2550 และการประกวด
ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดีเด่น ระััดับเขต ประจำปี 2550
รายละเอียด 19 ก.ย.50 
กำหนดการจัด "ตลาดสินค้าเกษตรภาคตะวันออก" ปี 2550 โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง
รายละเอียด 7 ก.ย.50 
การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2550 รายละเอียด 4 ก.ย.50 
กำหนดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
รายละเอียด 3 ก.ย.50 
กำหนดการสัมมนาเชิงปฎิบััติการการแปรรูปมังคุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับวิสาหกิจชุมชน วันที่ 11-12 กันยายน 2550 ณ โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รายละเอียด 3 ก.ย.50 

สสข.3 ระยอง ขอแสดงความเสียใจกับนายวันชัย  รุ่งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว สำนักงานเำกษตรอำเภอเมืองนครนายก ในสังกัดสสข.3 ระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2550 และได้กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2550 ณ เมรุวัดหนองคล้า ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เวลา 16.00 น.  รายละเอียด 29 ส.ค.50 


กลับหน้าหลัก  ต่อไป