ยุทธศาสตร์
        ของดีเมืองในภาคตะวันออก
           - ด้านพืชเศรษฐกิจ
           - ผลิตภัณฑ์แปรรูป
           - OTOP
           - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
        สถิติข้อมูลการเกษตร
        โครงการที่สำคัญ
           - คาราวานแก้จน
           - วิสาหกิจชุมชน
           - หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
           - อาหารปลอดภัย
           - โครงการพระราชดำริ
           - ศูนย์บริการและถ่ายทอด
   เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

เดือนมกราคม 2549
ชมรมนักกอล์ฟส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 2005 ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549 ณ สนามกอล์ฟเซ็นจูรี่ บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถนนสาย 331 ทีออฟ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียด 27 ม.ค.49
คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ กำหนดจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2549 ณ บริเวณลานจอดรถกรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน บางเขน ในบริเวณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวน ท่านและผู้สนใจไปเลือกชมและเลือกซื้อสินค้า กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรระดับประเทศ 26 ม.ค.49
ข่าวดี ฟรี ฟรี ฟรี สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนจนหรือที่อยู่ในพื้นที่ยากจน ขณะนี้ราชการได้สร้างโอกาสให้ท่าน พ้นจากความยากจนแล้ว รายละเอียด 18 ม.ค.49
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมจัดวันเด็กไทย หัวใจเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประมวลภาพ  18 ม.ค.49
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 วันที่ 10 มกราคม 2549 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 18 ม.ค.49
เดือนกุมภาพันธ์ 2550
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง รายละเอียด 14 ก.พ.49
คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ กำหนดจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2549 ณ บริเวณลานจอดรถกรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน บางเขน ในบริเวณ              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด 14 ก.พ.49
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้จัดการฟาร์ม หลักสูตร การบริหารจัดการฟาร์มตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งฟาร์ม ปี 2549 ระหว่าง วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2549  ณ  อมรพันธุ์ วิลล่า รีสอร์ท ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รายละเอียด 8 ก.พ. 49
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ต.มะขาม อ.มะเขาม จ.จันทบุรี รายละเอียด 8ก.พ. 49
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เชิญเที่ยวงานปลาช่อนศรีจุฬา ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2549 ณ สนามข้างวัดศรีจุฬา จ.นครนายก รายละเอียด 8 ก.พ. 49
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดการประชุมสัมมนาวิทยากรหลักการจัดการไม้ผล แบบผสมผสานภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร (IPM DANIDA) ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมแกรนด์ รอเยล พลาซ่า อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา รายละเอียด 8 ก.พ.49
เดือนมีนาคม 2549
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณผลผลิตเบื้องต้น ทุเรียน เงาะ มังคุด ปี 2549 จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รายละเอียด 31 มีค.49
แผนการฝึกอบรมโครงการคาราวานแก้จน ของสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
รายละเอียด
27 มีค.49
การประชุมเชิงวิชาการคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตร ระดับประเทศวันที่ 4-7 เมษายน 2549 ณ โรงแรม พี.เอ็ม.วาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รายละเอียด 27 มีค.49
การประชุมเชิงวิชาการคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขตวันที่ 18 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รายละเอียด 27 มีค.49
การประชุมวิทยากรหลักไม้ผลแบบผสมผสานภาคตะวันออก ครัั้งที่ 5(IPM DANIDA) วันที่ 20-21 เมษายน 2549    ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียด 27 มีค.49
วันที่ 21 มีนาคม 2549 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นครั้งแรก โดยผ่านระบบ Video Conference รายละเอียด 24 มี.ค.49
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมเชิงวิชาการ เพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประมวลภาพ 8 มี.ค.49
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดการ ประชุมสัมมนาวิทยากรหลัก การจัดการไม้ผล แบบผสมผสานภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร (IPM DANIDA) ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมแกรนด์ รอเยล พลาซ่า อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ประมวลภาพ 8 มี.ค.49

กลับหน้าหลัก  ต่อไป