หน้าหลัก l แนะนำสำนักงาน l อัตรากำลัง l แผนที่ l หน่วยงานในสังกัด l สนทนาการเกษตร l

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมัลลิกา ศึกษากิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


น.ส.วิไลวรรณ มณีแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นางอรุณ ศรีคำแหง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

 
นายภาณุภพ ใบเจริญ
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
 

นาย
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


 
น.ส.กฤตพรกมล จันทร์เพ็ญ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 

นายอิสมาแอล บินยูโซะ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 
 
นายสมชาย ล่วงพ้น
พนักงานขับรถยนต์
นางลมัย หอมชื่น
พนักงานสถานที่