หน้าหลัก l แนะนำสำนักงาน l อัตรากำลัง l แผนที่ l หน่วยงานในสังกัด l สนทนาการเกษตร l

ฝ่ายบริหารทั่วไปนางสมัย บุรีเทศ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมัลลิกา ศึกษากิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


น.ส.วิไลวรรณ มณีแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นางอรุณ ศรีคำแหง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

 
น.ส.กฤตพรกมล จันทร์เพ็ญ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 
นายภาณุภพ ใบเจริญ
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
 

นายอภินันท์ วอนฤทธิ์
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
 
นายสมชาย ล่วงพ้น
พนักงานขับรถยนต์
นางลมัย หอมชื่น
พนักงานสถานที่