หน้าหลัก l แนะนำสำนักงาน l อัตรากำลัง l แผนที่ l หน่วยงานในสังกัด l สนทนาการเกษตร l

ฝ่ายบริหารทั่วไปนายสุรพงศ์ วงษ์ชาลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมัลลิกา ศึกษากิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


น.ส.วิไลวรรณ มณีแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นางอรุณ ศรีคำแหง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

 
นายภาณุภพ ใบเจริญ
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
 

นายสะท้าน บรรดา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


 
น.ส.กฤตพรกมล จันทร์เพ็ญ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
 


เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานนายสมชาย ล่วงพ้น
พนักงานขับรถยนต์
นายพยุง ลิขิต
พนักงานขับรถยนต์
นางลมัย หอมชื่น
พนักงานสถานที่