หน้าหลัก l แนะนำสำนักงาน l อัตรากำลัง l แผนที่ l หน่วยงานในสังกัด l สนทนาการเกษตร l

ฝ่ายบริหารทั่วไปนางสมัย บุรีเทศ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมัลลิกา ศึกษากิจ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


น.ส.วิไลวรรณ มณีแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นางอรุณ ศรีคำแหง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

 
น.ส.กฤตพรกมล จันทร์เพ็ญ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นาวสาวปรางทอง วัฒนานนท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน


 
นายภาณุภพ ใบเจริญ
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
 
 
นายสมชาย ล่วงพ้น
พนักงานขับรถยนต์
นางลมัย หอมชื่น
พนักงานสถานที่