โครงการและกิจกรรมต่างๆ

 
งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันออก
 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
 
Smart Farmer & Smart Officer
 
การติดตามนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร
 
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน เกษตรกรรายครัวเรือน 
 
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
 
ศัตรูพืชภาคตะวันออก
 
RW
 
พืชสมุนไพรที่มีในภาคตะวันออก
 
ผลการประกวดคัดเลือก ระดับเขต
 
MOU กรมส่งเสริมการเกษตร กับกรมวิชาการเกษตร
 
รายงานประจำปี
 
สินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)
 
โครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง
 
โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร
 
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน