ebook
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช: 190719     
เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562: 100719
วิชาการจากการอบรม
วิชาการจากการอบรม    
ภูมิปัญญาสู่ความรู้การเกษตร
สรุปการศึกษาวิเคราะห์ถอดองค์ความรู้วิธีการปฏบัติการลดต้นทุนการผลิตข้าว
แปลงเรียนรู้ของเกษตรก
สรุปผลการติดตามวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมและพัฒนา 
กลุ่มต้นแบบการผลิตสบู่ดำ จังหวัดระยอง สระแก้วและฉะเชิงเทรา
เปิดขุมทรัพย์........งานวิจัย
เรื่องที่ 1  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอภาคตะวันออก
มีความต้องการ ฝึกอบรม เรื่องอะไรบ้าง?
เรื่องที่ 2  ปัจจัยที่มีผลทำให้การดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ประสบผลสำเร็จ
เรื่องที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อ
โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การผลิต