รายงานงบทดลองประจำเดือน
ปีงบประมาณ 2561
   
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม :05/11/18
  1.1.1 รายงานเงินสด-GFMIS 28 ก.ย.61
  1.1.1 รายงานเงินสด-เล่ม 28 ก.ย. 61
  1.1.2 statement 1101020601 เดือน ก.ย. 61
  1.1.2 statement 1101020603 เดือน ก.ย. 61
  1.1.2 statement 1101020604 เดือน ก.ย.61
  1.1.2 งบกระทบยอด 1101020601 เดือน ก.ย. 61
  1.1.2 งบกระทบยอด 1101020603 เดือน ก.ย. 61
  1.1.2 งบกระทบยอด 1101020604 เดือน ก.ย. 61
  1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 30 ก.ยง 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน :08/10/18
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม :07/09/18
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม :04/08/18
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน :04/07/18
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม :02/06/18
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน :04/05/18
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม :05/04/18
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ :05/03/18
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม :08/01/18
ปีงบประมาณ 2560
   
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม :08/01/18
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน :08/12/17
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม :02/11/17
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน :04/10/17
    - งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
    1.1 เงินสดเดือนกันยายน60
    1.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณกันยายน 60
    1.3 เงินฝากคลังกันยายน 60
    1.4 ลูกหนี้เดือนกันยายน 60
    1.5 เจ้าหนี้ภายนอกเดือนกันยายน 60
    1.6 เจ้าหนี้ภายนอกเดือนกันยายน 60 (ภาครัฐ)