โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร 

โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Learning)

e-Learning 2561

แนวทางการนำสื่อออนไลน์บันทึกในระบบเว็บไซต์หน่วยงาน :11/10/60