โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร 

โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2555