ปี 2556-57
บทความการเกษตร
ชุติกาญจน์ เพียรธรรม : โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและชุมชนดีเด่น ภาคตะวันออ 17 ก.ย. 57
นางสาวชุติมา อัศวเสถียร : แนวทางการส่งเสริมยุวเกษตรกร สู่ความเป็นผู้นำด้านการเกษตร : 21 ก.พ. 57
นางสาวชุติมา อัศวเสถียร : วิสาหกิจชุมชน...กิจการเพื่อสังคม: 24 ม.ค. 57
ชุติกาญจน์ เพียรธรรม : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต:20 พ .ย. 56
นางสาวชุติมา อัศวเสถียร : ผลงาน และเส้นทาง...สู่ความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2556 :
1 ส .ค. 56
ชุติกาญจน์ เพียรธรรม : สำเริง วงษ์ป้อม เกษตรอำเภอดีเด่นในระดับเขตปี 2556 :20 มิ.ย. 56
นางสาวชุติมา อัศวเสถียร : เก็บมาฝาก....จากทุนไทก้า (TIKA) :
20 มิ.ย. 56
ชุติกาญจน์ เพียรธรรม :การคัดเลือกแม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกรภาคตะวันออก ประจำปี 2556 : 12 มิ.ย. 56
สมชาย บุญก่อเกื้อ :มังคุดผิวมัน :4 ม .ค. 56