ปี 2553
บทความการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงแบบ ธันชพร บุญท้วม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการทำนา  ปี 2553    2 ส.ค.53
การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทองส่งออก 
ลุงเสด  ใจดี  : สวนทุเรียนหมอนทอง  GAP 
เตือนภัย !! หอยเชอรี่ทำลายนาข้าว
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  จัดฝึกอบรมอาชีพการเกษตร2หลักสูตร
เกษตรเขต 3 : สัมมนารับสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2553
การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์จากวัสดุในท้องถิ่นแบบคุณลุงเสส  ใจดี  
ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่มมิติใหม่ของการรับรองฟาร์มของเกษตรกรไทย
ศบพ.ชบ.เปิดอบรมหลักสูตร การขยายศัตรูธรรมชาติ  
โรคไหม้ข้าว 
แรงบันดาลใจ 
เพลี้ยไฟในมังคุด 
เรามารู้เท่าทันเพลี้ยแป้ง ในแปลงมันสำปะหลังกันเถอะ 
เทคนิคการแปรรูป : น้ำมังคุดพร้อมดื่ม  
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล   ที่มา: แมลงศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด กรมการข้าว
มหันตภัย...เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย    
เตือนภัย ... หนอนหัวดำมะพร้าวระบาด