ปี 2552
      แนวทางการจัดการกิ่งพันธุ์มันสำปะหลังและการดูแลรักษาแปลง   
          ในภาวะที่มีเพลี้ยแป้งระบาด
       

     เงาะ : คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยว       
     การจัดการทางการตลาดผลผลิตทางการเกษตร         
     แก้วมังกร..พืชเศรษฐกิจทางเลือกของเกษตรกรเมืองจันท์     
     ทุเรียนทอดกรอบ : สแน็คไทยไปอินเตอร์     

     
มะขามเปรี้ยวยักษ์สระแก้ว ปลูกง่ายรายได้งาม 

     ข่าวพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช(หนูนาในนาข้าว)
           โดยศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี
 
      ความเสียหายของต้นยางพาราก่อนอายุกรีตยาง 

      ทฤษฎีใหม่กำไรครึ่งล้าน         

      โฮมสเตย์บ้านไร่ชายแดน      
      สวนผสมผสานใกล้กรุง           
      การเลี้ยงไส้เดือนเชิงพาณิชย        
      ชมและชิมผลไม้ที่ราย็อง     

     
ผสมผสานรายได้ทุกวัน         
   
  มะม่วงนอกฤดูที่ปราจีนบุรี     
      ไร่นาสวนผสมปลอดสารพิษ  
      ผักกูดพืชแซมในสวนไม้ผล   
      การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ     

      หิมพานต์สร้างงานสร้างรายได   
      ลองกองนอกฤดูปลอดภัยสารพิษ 
      รายได้ดีเพราะพันธุ์ปลา   
      เห็ดฟางสร้างรายได้   

      ข้าวหอมมะลิครบวงจร
 
      กองทุนหมุนเวียนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
      มะนาว 1 ไร่ กำไรแสนห้า    
      มหาบัณฑิตปลูกผักแบบไร้ดิน ปีละ 10 ตัน    
      แปรรูปมังคุด : จากแฟ้มวิจัยสู่ชุมชน 
      เทศบาลร่วมกับเกษตรอำเภอมะขาม หนุนส่งออกมังคุด
           ไปเวียดนามวันละ 200 กว่าตัน
 
      เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังกับ12 เซียนดังภาคตะวันออก  
      ผลิตสินค้าเกษตรอย่างไร...จึงปลอดภัยได้มาตรฐาน 
      ผลิต...มะนาวนอกฤดู...ให้มีมาตรฐานปลอดภัย 
      ใครว่า...มังคุดมีดีแค่ที่เนื้อขาวๆ 
      การผลิตมะม่วงให้ปลอดภัยจากศัตรูพืชและมีคุณภาพ