สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
Office of Agricultural Extension and Development Region 3, Rayong


ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี