สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
Office of Agricultural Extension and Development Region 3, Rayong


         สสก.3 ระยอง ได้ทำการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยประมาณได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม ท้องที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อปลูกสร้างสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และปลูกสร้างอาคารสถานที่เก็บวัสดุการเกษตร ยานพาหนะ บ้านพักพนักงาน และคนงาน ในพื้นที่ 70 ไร่
         ในปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง แทนและต่อมาในปี 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรอีกครั้งและได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จนถึงปัจจุบัน


         เลขที่ 141 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
        โทรศัพท์ 0-3861-1578, โทรสาร 0-3861-4529
       แผนที่ สสก.3 ระยอง   


        1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีและระบบการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
        2. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
        3. ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และในเขตพื้นที่พิเศษ
        4. ควบคุม กำกับ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
        5. เป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการด้านการผลิตและจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนแก่สำนักงานเกษตรจังหวัด
และประสานวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
        6. ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และประสานการตรวจราชการในเขตพื้นที่
        7. ให้คำปรึกษาและประสานงานแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติงานและบูรณาการแผนด้านการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
        8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


         สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม และศูนย์ปฏิบัติการ ดังนี้

         ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่
        1) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานสวัสดิการต่างๆ
        3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
        4) บริหารจัดการงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
        5) งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
        6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  มีหน้าที่
        1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกรและสภาพพื้นที่ การจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การอารักขาพืช ในลักษณะบูรณาการวิชาการด้านการผลิตพืช และพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาค
        2) ส่งเสริมและให้บริการเทคโนโลยี การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร การอารักขาพืช และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ
        3) ประสานงาน และร่วมดำเนินการ ศึกษา วิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและการอารักขาพืชกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        4) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลด้าน Zoning ข้อมูลทางวิชาการด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ
        5) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ และในเขตพื้นที่พิเศษ
        6) ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตพืช การจัดการสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและการอารักขาพืช
        7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          กลุ่มพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่
        1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในเขตรับผิดชอบ
        2) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคนิค พัฒนาหลักสูตร และวิธีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของบุคคลเป้าหมาย
        3) ดำเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมทั้งเกษตรกรผู้นำ และสถาบันเกษตรกร
        4) ประสานงาน ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        5) ติดตาม นิเทศงาน และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
        6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  มีหน้าที่
        1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผู้นำเกษตรกร การพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร งานวิสาหกิจชุมชน งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร และการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่ม
        2) ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุน การแปรรูปผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ในเขตรับผิดชอบ
        3) ประสานงานวิจัยด้านการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษาและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

        4) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน งานเคหกิจเกษตร และกลุ่มเครือข่ายการทำงานในพื้นที่และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่
        5) ประสานงานและให้การสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
        6) ติดตาม นิเทศงาน และประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
        7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   มีหน้าที่
        1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทั้งในระดับเขตและกลุ่มจังหวัด
        2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ  
        3) ประสานงานวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานวิชาการกับหน่วยงานวิชาการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในเขตรับผิดชอบ
        4) ประสานการตรวจราชการ การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  และดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตที่รับผิดชอบ
        5) การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
        6) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
        7) ศึกษา พัฒนา รูปแบบ วิธีการ การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในเขตรับผิดชอบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตร การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร
        8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี     มีหน้าที่
        1. ศึกษา ทดสอบการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
        2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืช การผลิต ขยายชีวินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมศัตรูพืช
        3. ดำเนินการผลิตขยายชีวนินทรีย์และสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตร
        4. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยศัตรูพืช พยากรณ์เตือนการระบาด และป้องกันศัตรูพืช
        5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

         ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี  มีหน้าที่
        1. ศึกษาพัฒนาการฝึกอบรม การผลิต และให้บริการทางการเกษตร
        2. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร
        3. ผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร
        4. ให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
        5. ติดตามและประเมินการฝึกอาชีพ การผลิตและบริการทางการเกษตร
        6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี  มีหน้าที่
        1. ศึกษาพัฒนาการฝึกอบรม ผลิตปัจจัยการผลิต ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
        2. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร
        3. ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
        4. ให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
        5. ประสานงานวิชาการติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพการผลิต และบริการทางการเกษตร
        6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีหน้าที่
        1. ศึกษา พัฒนาการฝึกอบรม การผลิตปัจจัยการผลิตและให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
        2. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร
        3. ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
        4. ให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
        5. ประสานงานวิชาการ ติดตาม และประเมินผลการฝึกอาชีพ การผลิตและบริการทางการเกษตร
        6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มีหน้าที่
        1. ศึกษา พัฒนาการฝึกอบรม การผลิตปัจจัยการผลิตและให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
        2. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร
        3. ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
        4. ให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
        5. ประสานงานวิชาการ ติดตาม และประเมินผลการฝึกอาชีพ การผลิตและบริการทางการเกษตร
        6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                    

ชื่อ - สกุล
ปี พ.ศ.
1. นายจำรูญ วิมลนิตย์
1 เมษายน 2516 - 20 ธันวาคม 2516
2. นายชวน สอาดพงษ์ 21 ธันวาคม 2516 - 1 เมษายน 2518
3. นายทวี มาศมัณฑนะ 2 เมษายน 2518 - 1 มีนาคม 2519
4. นายเฉลิม จันทสูตร 2 มีนาคม 2519 - 1 สิงหาคม 2520
5. นายสุเทพ ทองมั่ง 1 สิงหาคม 2520 - 2 ตุลาคม 2523
6. นายสมบัติ วงศ์พรหมเมฆ 2 ตุลาคม 2523 - 20 มกราคม 2529
7. นายชีพ ชูวิจิตร 21 ตุลาคม 2529 - 1 ตุลาคม 2530
8. นายชลอ จัดแจง 1 ตุลาคม 2530 - 1 ตุลาคม 2533
9. นายอำรุง ทีปะปาล 1 ตุลาคม 2533 - 8 ตุลาคม 2535
10. นายเสริม พิลึก 9 ตุลาคม 2535 - 17 มิถุนายน 2536
11. นายสุรพงษ์ ปรานศิลป์ 14 กรกฎาคม 2536 - 18 ตุลาคม 2545
12. นายสมศักดิ์ สุริโย 19 ตุลาคม 2545 - 1 สิงหาคม 2546
13 นายบุญครอง นครศรี 1 สิงหาคม 2546 - 29 สิงหาคม 2546
14. น.ส.อรพิน ถิระวัฒน์ 29 สิงหาคม 2546 - 30 กันยายน 2546
15. นางณัญจนา ชุ่มฤทธิ์ 29 ตุลาคม 2546 - 30 เมษายน 2547
16. นายอรรถ อินทลักษณ์ 27 กรกฎาคม 2547 - 2 มีนาคม 2549
17. นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ 3 มีนาคม 2549 - 30 มกราคม 2553
18. นายวิทยา อธิปอนันต์ 11 มีนาคม 2553 - 20 ตุลาคม 2553
19. นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ 20 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557
20. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ 17 พฤศจิกายน 2557 - 11 ก.พ 2559
20. นายชาตรี บุญนาค 12 กรกฏาคม 2559 - 17 เมษายน 2562
21. นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ 2 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน


หน้าหลัก