หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์
หลักสูตร การจัดทำเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม WordPress
  ช่วงที่ 1
  ช่วงที่ 2
หลักสูตร การจัดทำและการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
  รุ่นที่ 1
  รุ่นที่ 2
หลักสูตร คลินิก ทบก. ภาคตะวันออก
   
หลักสูตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร